Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky internetového obchodu Fashion Shack (dále jen “obchodní podmínky”) vedeného podnikatelem (dále jen “prodávající”):

 

Jiří Polmann
Provaznická 741/88
700 30 Ostrava
IČ 01381440
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Ostrava

 

adresa pro vrácení zboží:

Jiří Polmann
www.fashionshack.cz
Boční 486
273 41 BRANDÝSEK
 
adresa elektronické pošty: info@fashionshack.cz

telefon: 703 697 816

www.fashionshack.cz

 

jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fashionshack.cz (dále jen „internetový obchod“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, či osobou jednající při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

 

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny v Českých korunách včetně daně z přidané hodnoty (aktuální základní sazba 21 %) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.  

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. U rozměrů uvedených v popisu zboží si prodávající vyhrazuje právo na toleranci +/- 2 cm. Skutečná barva nabízených předmětů se může mírně lišit v závislosti na kvalitě a nastavení Vašeho zobrazovacího zařízení.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a jsou platné pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

Cena zboží je vždy uvedena v katalogu internetového obchodu, v objednávce a samozřejmě v kupní smlouvě. V případě rozporu mezi cenou zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu a cenou zboží uvedenou v objednávce se uplatní cena uvedená v objednávce, která bude vždy totožná s cenou v kupní smlouvě. V rámci objednávky je též uvedena cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

Vybrané zboží kupující přidá do objednávkového formuláře kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“.

Před odesláním objednávky je kupující obeznámen s konečnou cenou včetně slev a souvisejících příplatků a kupujícímu je umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednat s povinností platby. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. K potvrzení souhlasu slouží zatrhávací políčko.

Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí této nabídky, které kupující zašle prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky nebo e-mailem, a to na telefonním čísle nebo na emailové adrese prodávajícího, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy.

Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí této nabídky, které kupující zašle prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu závazek k zaplacení celkové ceny.       

          

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

 

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Platbu celkové ceny bude prodávající po kupujícím požadovat po uzavření kupní smlouvy a před předáním zboží.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího číslo 2500377532/2010, vedený u banky Fio banka, a. s.
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay
 • bezhotovostně rychlým online převodem prostřednictvím platební brány GoPay
 • dobírkou při předání zboží, a to buď v hotovosti, nebo platební kartou, v závislosti na možnostech dopravce

V případě bezhotovostní platby převodem na bankovní účet prodávajícího je celková cena splatná nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Kupující je povinen uhrazovat celkovou cenu s uvedením variabilního symbolu platby.

V případě platby platební kartou a v případě platby rychlým online bankovním převodem postupuje kupující podle pokynů platební brány GoPay.

Provádění online plateb se řídí podmínkami platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://help.gopay.com/cs/tema/cenik-a-obchodni-podminky/aktualni-cenik-a-obchodni-podminky/podminky-pouzivani-platebni-brany-a-gopay-uctu/podminky-pouzivani-platebni-brany-gopay-ucinnost-od-1-5-2018?embed=

V případě online plateb je celková cena splatná nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v okamžiku provedení platby.

V případě platby dobírkou je celková cena splatná při převzetí zboží. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v okamžiku provedení platby.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

Prodávající zašle kupujícímu spolu se zbožím fakturu ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu na území České republiky určenou kupujícím v objednávce
 • na adresu pobočky České pošty, kterou kupující určil,
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny v České republice, kterou kupující určil.

Způsob doručení zboží určuje kupující při objednání zboží.

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v kupní smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě, kdy kupující poruší svoji povinnost převzít zboží, nemá to za následek porušení povinnosti prodávajícího zboží doručit. Nepřevzetí zboží ze strany kupujícího není bráno jako odstoupení od kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávajícímu ale v takovém případě vzniká právo od kupní smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy je toto odstoupení doručeno kupujícímu. Odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy nemá vliv na nárok prodávajícího na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Všechny zásilky prodávající pojistí minimálně do výše ceny obsaženého zboží.

                 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Prodávající rozšiřuje tento nárok kupujícího na třicet (30) dnů ode dne převzetí zboží, avšak pouze pokud je zboží v původním stavu, v nepoškozeném původním obalu, včetně nepoškozených visaček, nenese známky používání a pokud kupující do konce prodloužené lhůty, tj. 30 dnů ode dne převzetí, zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v zákonné lhůtě 14 dnů nebo v prodloužené lhůtě 30 dnů, a to buď na adresu sídla prodávajícího, nebo na e-mailovou adresu prodávajícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů musí být zboží prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů, musí být zboží prodávajícímu vráceno před uplynutím této lhůty, tj. do 30 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.  

V případě odstoupení od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem (a) nebo v souladu s těmito obchodními podmínkami se kupní smlouva od počátku ruší a prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud kupující výslovně neurčí jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky přijaté za kupní cenu zboží a peněžní prostředky, které pokryjí náklady na nejlevnější způsob doručení daného zboží, který prodávající nabízí. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky přijaté na pokrytí nákladů na platbu dobírkou.

V případě odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů je prodávající oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na úhradu škody vzniklé na zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v prodloužené lhůtě 30 dnů, pokud zboží včetně jeho obalu a visaček nevrátí ve stejném stavu, v jakém ho obdržel.

Kupující bere na vědomí, že z hygienických důvodů nemůže odstoupit od smlouvy o nákupu spodního prádla, plavek a zboží dodaného v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal.   

Poučení o odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici pro náhled i stažení na stránkách internetového obchodu. 

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, resp. kupní smlouvu vůbec neuzavřít, pokud kupující v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil některou svou povinnost podstatným způsobem. Prodávající o svém odstoupení od smlouvy bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce. V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a platbu, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

Prodávající nepřebírá zásilky s dobírkou.

 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí zboží kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • má věc vlastnosti, které prodávající popsal
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze
 • je věc v odpovídajícím množství.
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupení od smlouvy.

Den přijetí reklamovaného zboží prodejcem je dnem zahájení reklamace.

 

Oprávněně reklamovaná vada může být uznána ihned, případně do tří dnů, nelze-li ji posoudit bezprostředně při zahájení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího zahájení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Další práva kupujícího, která se k reklamované věci vážou, nejsou reklamací nijak dotčena.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.         

 

DORUČOVÁNÍ

 

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@fashionshack.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů   on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

                 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 1. 2024.